Informace k fakturaci

 1. Veškeré faktury musí být doručeny na centrální podatelnu společnosti a to jedním z uvedených způsobů:

  a) v papírové podobě:  Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
  b) elektronicky ve formátu PDF: faktury@metrostav.cz

  Fakturou se pro účely tohoto dokumentu rozumí faktura, dobropis, zálohová faktura, daňový doklad a opravný daňový doklad. Ostatní písemnosti je nutno doručovat v listinné podobě nebo elektronicky na doručovací adresy stanovené ve smlouvě nebo objednávce, nebo elektronicky do datové schránky společnosti.


 2. Lhůta splatnosti faktury je uvedena ve smlouvě nebo objednávce a počítá se od data jejího doručení na adresu pro doručování uvedenou výše.

 3. Není-li smluvně stanoveno jinak, dnem úhrady faktury se rozumí den předání převodního příkazu bance.

 4. Faktura musí být vystavena v souladu s požadavky zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění. 

  Dále musí obsahovat alespoň tyto údaje:

  • číslo střediska nebo název stavby
  • číslo smlouvy nebo objednávky
  • popis plnění dle smlouvy nebo objednávky
  • další dohodnuté náležitosti dle smlouvy nebo objednávky

  Nebude-li faktura obsahovat výše uvedené náležitosti nebo je bude uvádět chybně nebo bude fakturováno vadné plnění, je objednatel oprávněn požadovat její přepracování ve lhůtě splatnosti. Po doručení opravené nebo nově vystavené faktury běží nová lhůta splatnosti.

 5. Ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění za dodavatelem nezaplacenou DPH z tohoto plnění se řídí ustanovením § 109 zákona o DPH.