Ražená a hloubená díla

Provoz podzemí realizuje ražby tunelů velkých profilů s pomocí plnoprofilových razících strojů (TBM). Metrostav vlastní komplexní sestavy strojních zařízení, umožňující mechanicky vyvrtat do horninového masivu výrub kruhového průřezu požadované velikosti a zajistit ho proti zavalení.

Provoz provádí také konvenční způsob výstavby tunelů „Novou rakouskou tunelovaní metodou“ (NRTM), která je charakteristická svou organizací prací včetně definitivy, či metodou Drill & Blast.

Nová rakouská tunelovací metoda - NRTM

NRTM je tunelovací metoda, která vědomě a cíleně využívá nosných vlastností horninového masivu s cílem optimalizovat proces ražení a zabezpečování výrubu a minimalizovat s tím spojené ekonomické náklady. Při výstavbě tunelů pomocí NRTM je obvykle stabilita výrubu zajištěna primárním ostěním a definitivní konstrukce tunelové trouby (sekundární ostění) je budována teprve po ustálení napěťově-deformačního stavu v okolí výrubu.

Hlavními konstrukčními prvky primárního ostění jsou stříkaný beton a kotevní systém. Nedílnou součástí NRTM je geotechnický monitoring opírající se především o měření deformací tunelového výrubu. NRTM se tak z hlediska geotechnického řadí do skupiny observačních metod, u kterých je průběh výstavby průběžně sledován, a způsob ražby a zajištění výrubu primárním ostěním jsou upravovány podle skutečného chování výrubu a horninového masivu.

Ražba plnoprofilovými tunelovacími stroji

Plnoprofilovými tunelovacími stroji se nazývají výkonné mechanismy, kterými je možno provádět kontinuálně rozpojovaní horniny v celé čelbě tunelu bez použiti trhacích prací a současně téměř plynule budovat tunelové ostění. Ve skutečnosti i tunelovací stroje rozpojuji horninu po záběrech daných maximálně možným výsuvem přítlačných axiálních lisů a po vyčerpaní výsuvu je třeba stroj, resp. písty radiálních lisů, přemístit. V této fázi je rozpojovaní horniny v čelbě přerušeno.

V pevných skalních horninách se používají otevřené tunelovací stroje opatřené radiálními přítlačnými deskami (gripry), které stabilizuji stroj a poskytuji oporu pro přítlak stroje do čelby prostřednictvím axiálních lisů. Pokud je nutno, výrub se zajišťuje svorníkovou vyztuží kombinovanou se stříkaným betonem. V málo pevných, poruchových a polo skalních horninách či v zeminách se používají tunelovací stroje opatřené ochranným štítem, který zajišťuje stabilitu výrubu při ražbě a umožňuje bezpečné provedení definitivní výztuže tunelu. Výrub je zajišťován ostěním ze segmentů skládaných do jednotlivých prstenců ostění. V současnosti jsou převážně používany prefabrikované železobetonové dílce, ve stále rostoucí míře se uplatňuji i dílce z drátkobetonu. Měkké horniny a zeminy nedovoluji použiti griprů, proto se stroj při ražbě opírá axiálními lisy o poslední prstenec budovaného segmentového ostění.

Ražba metodou Drill & Blast

Tato metoda ražeb vychází z principů norské tunelovací metody, která se v posledních čtyřiceti letech ukázala jako velmi výkonná a úspěšná. Ražby probíhají obvykle s využitím trhacích prací, výjimečně také se strojním rozpojováním. Konvergenční měření není systematické, probíhá převážně v poruchových zónách.

Dalším základním aspektem metody Drill & Blast je použití – jako provizorní výztuže, svorníků a stříkaného betonu s rozptýlenou výztuží (ocelové drátky, respektive polypropylenová vlákna). Provizorní výztuž není separována od definitivního ostění a tvoří jeden celek. Definitivní vyztužení tvoří zpravidla další vrstva stříkaného betonu a doplnění svorníků do definovaného rastru. Návrh vyztužení díla se provádí záběr od záběru na základě Q-systému. Index Q se určuje na základě empirického systému, který využívá Index RQD doplněný dalšími pěti parametry, jako je počet puklinových systémů, nerovnost puklin, alterace ploch diskontinuity nebo výplní, vodního tlaku a podmínky tlakových projevů horninového masivu.

Zeptejte se nás

Napište nám, rádi vám odpovíme

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů